Nya lagen sätter käppar i hjulen för anpassning

I en färsk rapport menar Branschorganisationen Svensk Bostadsanpassning (BSBA) att den kraftiga minskningen av antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag beror på att kommunerna ser den nya lagen som ett skäl att neka där man tidigare beviljat bidrag.

Fastighetstidningen, 8 Februari 2021 – Nya lagen sätter käppar i hjulen för anpassning, https://fastighetstidningen.se/nya-lagen-satter-kappar-i-hjulen-for-anpassing/

Antalet beviljade ansökningar för bostadsanpassningsbidrag har minskat med 24 procent sedan lagen ändrades 2018. När fastighetstidningen i höstas skrev om den drastiska minskningen hade Boverket ännu inte gjort någon analys om nedgången. Men som Camilla Fors Persson, vd på Fors Fastigheter i Stockholm, konstaterade:

– Egentligen borde siffrorna peka åt andra hållet då man från myndigheternas sida vill att människor ska bo kvar längre hemma.

Hon pekade framförallt hur kommunerna med det nya regelverket börjat tillämpa reglerna för återställning mer strikt som det stora problemet.

Men om det också var anledningen till att kommunernas kostnader för bostadsanpassnings- och reparationsbidrag minskade från 1 039 miljoner kronor år 2015 till 856 miljoner kronor år 2019 gick inte att säga något om.

Nu har detta utretts av Branschorganisationen Svensk Bostadsanpassning (BSBA). I rapporten Allt svårare att få bostadsanpassning pekar organisationen på att minskningen beror på lagförändringen – kommunerna har sett den nya lagen som ett skäl att ompröva rätten till anpassningsbidrag som tidigare beviljats.

Ett typexempel som BSAB nämner är att inte bevilja installation av duschkabin med hänvisning till bristande underhåll av tätskikt. Detta trots att badrummet är fullt fungerande och följer de byggregler som gällde vid uppförandet.

Rapporten tar också upp vad man menar vara svårförklarligt stora variationer mellan kommunerna och en situation där möjligheten till stöd beror på vilken kommun personen bor i.

Konsekvenserna är allvarliga menar rapportförfattarna och skriver: ”Följderna blir att människor med funktionsvariation får svårare att klara av sin vardag och i värsta fall blir isolerade i sina hem.”

– Jag tror det är en helt korrekt iakttagelse från BSBA att kommuner påtagligt minskat sin service till sökande. Sedan den nya lagen började gälla 2018 upplever våra medlemmar att kommunerna inte längre är lika behjälpliga i att hjälpa enskilda sökanden. Det är beklagligt och riskerar att drabba de som är i behov av bostadsanpassningar och i förlängningen hamnar fastighetsägare i kläm, kommenterar Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

På BSBA menar man att tillsynen, som ligger på Boverket, blivit alltför mycket en fråga om byggteknik. Man föreslår att Socialtjänsten istället ska vara tillsynsmyndighet för att bättre fånga upp de sociala konsekvenser restriktiva beslut och tolkningar ger upphov till.

Det har också uppmärksammats att många som är i behov av bostadsanpassning inte klarar den ofta ansökningsprocessen på egen hand. Därför menar BSBA att kommunerna behöver tillsätta resurser för att hjälpa med ansökningsprocessen.